سنسورهای لرزش و ارتعاش

سنسور SW520 تشخیص شیب/زاویه/لرزش
موجود در انبار
کاربرد سوئیچ SW520 برای تشخیص شیب یا موقعیت، تشخیص شوک، ارتعاش و لرزش، تشخیص شتاب  و... بدون استفاده از جیوه و بدون هیچ عوارض زیست محیطی 
(2)
2,900 تومانء