آی سی EEPROM

AT24C64 SMD
موجود در انبار
آیسی AT24C64 یک حافظه EEPROM خارجی با حجم 64 کیلو بیت ساخت شرکت Atmel میباشد که پروتکل ارتباطی آن I2C سریال 2 سیمه می باشد.
5,300 تومانء
AT24C16 DIP
موجود در انبار
آیسی AT24C16 یک حافظه EEPROM خارجی با حجم 16 کیلو بیت ساخت شرکت Atmel میباشد که پروتکل ارتباطی آن I2C سریال 2 سیمه می باشد.
5,400 تومانء
AT24C04 DIP
موجود در انبار
آیسی AT24C04 یک حافظه EEPROM خارجی با حجم 4 کیلو بیت ساخت شرکت Atmel میباشد که پروتکل ارتباطی آن I2C سریال 2 سیمه می باشد.
4,400 تومانء
AT24C64 DIP
موجود در انبار
آیسی AT24C64 یک حافظه EEPROM خارجی با حجم 64 کیلو بیت ساخت شرکت Atmel میباشد که پروتکل ارتباطی آن I2C سریال 2 سیمه می باشد.
12,700 تومانء
AT24C256 DIP
موجود در انبار
آیسی AT24C256 یک حافظه EEPROM خارجی با حجم 256کیلو بیت ساخت شرکت Atmel میباشد که پروتکل ارتباطی آن I2C سریال 2 سیمه می باشد.
24,200 تومانء
AT24C512 DIP
موجود در انبار
آیسی AT24C512 یک حافظه EEPROM خارجی با حجم 512 کیلو بیت ساخت شرکت Atmel میباشد که پروتکل ارتباطی آن I2C سریال 2 سیمه می باشد.
31,600 تومانء
AT24C02 DIP
موجود در انبار
آیسی AT24C02 یک حافظه EEPROM خارجی با حجم 2 کیلو بیت ساخت شرکت Atmel میباشد که پروتکل ارتباطی آن I2C سریال 2 سیمه می باشد.
3,800 تومانء
AT24C08 DIP
موجود در انبار
آیسی AT24C08 یک حافظه EEPROM خارجی با حجم 8 کیلو بیت ساخت شرکت Atmel میباشد که پروتکل ارتباطی آن I2C سریال 2 سیمه می باشد.
4,900 تومانء
AT24C32 DIP
آخرین موجودی
آیسی AT24C32 یک حافظه EEPROM خارجی با حجم 32 کیلو بیت ساخت شرکت Atmel میباشد که پروتکل ارتباطی آن I2C سریال 2 سیمه می باشد.
4,600 تومانء