کابل فلت

کابل فلت طوسی 30 رشته یک متر
موجود در انبار
کابل فلت طوسی با فاصله بین هر پین 1.27mm در تعداد رشته 30 تایی به طول یک متر
62,000 تومانء
کابل فلت طوسی 34 رشته یک متر
موجود در انبار
کابل فلت طوسی با فاصله بین هر پین 1.27mm در تعداد رشته 34 تایی به طول یک متر
71,500 تومانء
کابل فلت طوسی 50 رشته یک متر
موجود در انبار
کابل فلت طوسی با فاصله بین هر پین 1.27mm در تعداد رشته 50 تایی به طول یک متر
104,000 تومانء
کابل فلت طوسی 26 رشته یک متر
موجود در انبار
کابل فلت طوسی با فاصله بین هر پین 1.27mm در تعداد رشته 26 تایی به طول یک متر
50,500 تومانء
کابل فلت رنگی 40 رشته یک متر
موجود در انبار
کابل فلت رنگی با تعداد رشته 40 تایی به طول یک متر مناسب برای اتصالات
116,000 تومانء