انواع هویه هوای گرم

ناموجود
هویه قلمی یدکی GORDAK 952/936
ناموجوداین هویه متعلق به هیترهایی نظیر GORDAK936وGORDAK952 بوده که با کمک سوکت مربوطه به دستگاه هیتر متصل می شود . توجه داشته باشید که این هویه بدون هیتر قابل استفاده نیست.

تماس‌جهت‌تامین