پیچ ماشینی معمولی چهارسو M3 طول 12mm کد 312
موجود در انبارپیچ ماشینی معمولی یا استوانه ای معمولی چهار سو، یکی از رایج ترین اشکال پیچ و اتصالات است که از یک استوانه رزوه شده به همراه گل گرد ساخته شده و با نام های سراستوانه یا سرگرد نیز شناخته می شود. پرکاربرد در رباتیک، مصارف صنعتی و خانگی، صنایع فلزی، چوبی، پلیمری و...


پیچ ماشینی معمولی چهارسو M3 طول 35mm کد 335
موجود در انبارپیچ ماشینی معمولی یا استوانه ای معمولی چهار سو، یکی از رایج ترین اشکال پیچ و اتصالات است که از یک استوانه رزوه شده به همراه گل گرد ساخته شده و با نام های سراستوانه یا سرگرد نیز شناخته می شود. پرکاربرد در رباتیک، مصارف صنعتی و خانگی، صنایع فلزی، چوبی، پلیمری و...