انواع وریستور یا VDR

وریستور 390 ولت 10D391
موجود در انبار


وریستور 390 ولت قطر 10mm با تلرانس 10 درصد مناسب برای محافظ در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ پرکاربرد در منابع تغذیه و سوئیچینگ

1,800 تومانء
وریستور 430 ولت 10D431
موجود در انبار


وریستور 430 ولت قطر 10mm با تلرانس 10 درصد مناسب برای محافظ در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ پرکاربرد در منابع تغذیه و سوئیچینگ

1,600 تومانء
وریستور 180 ولت 7D181
موجود در انبار


وریستور 180 ولت قطر 7mm با تلرانس 10 درصد مناسب برای محافظ در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ پرکاربرد در منابع تغذیه و سوئیچینگ

1,100 تومانء
وریستور 220 ولت 7D221
موجود در انبار


وریستور 220 ولت قطر 7mm با تلرانس 10 درصد مناسب برای محافظ در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ پرکاربرد در منابع تغذیه و سوئیچینگ

1,400 تومانء
وریستور 470 ولت 7D471
موجود در انبار


وریستور 470 ولت قطر 7mm با تلرانس 10 درصد مناسب برای محافظ در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ پرکاربرد در منابع تغذیه و سوئیچینگ


1,200 تومانء
وریستور 270 ولت 7D271
موجود در انبار


وریستور 270 ولت قطر 7mm با تلرانس 10 درصد مناسب برای محافظ در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ پرکاربرد در منابع تغذیه و سوئیچینگ

940 تومانء
وریستور 18 ولت 7D180
موجود در انبار


وریستور 18 ولت قطر 7mm با تلرانس 10 درصد مناسب برای محافظ در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ پرکاربرد در منابع تغذیه و سوئیچینگ

1,100 تومانء
وریستور 470 ولت 10D471
موجود در انبار


وریستور 470 ولت قطر 10mm با تلرانس 10 درصد مناسب برای محافظ در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ پرکاربرد در منابع تغذیه و سوئیچینگ


1,700 تومانء