ترموفیت یا وارنیش حرارتی

ترموفیت - وارنیش حرارتی زرد سایز 2 یک متری
موجود در انبار
روکش های حرارتی فشار ضعیف در رنگ ها و سایزهای مختلف مناسب جهت مصارف عمومی نظیر عایق کاری ، رنگ‌بندی، کلاف کردن سیم ها و...
3,300 تومانء
ترموفیت - وارنیش حرارتی آبی سایز 3 یک متری
موجود در انبار
روکش های حرارتی فشار ضعیف در رنگ ها و سایزهای مختلف مناسب جهت مصارف عمومی نظیر عایق کاری ، رنگ‌بندی، کلاف کردن سیم ها و...
4,900 تومانء
ترموفیت - وارنیش حرارتی زرد سایز 1 یک متری
موجود در انبار
روکش های حرارتی فشار ضعیف در رنگ ها و سایزهای مختلف مناسب جهت مصارف عمومی نظیر عایق کاری ، رنگ‌بندی، کلاف کردن سیم ها و...
2,500 تومانء
ترموفیت - وارنیش حرارتی مشکی سایز 2 یک متری
موجود در انبار
روکش های حرارتی فشار ضعیف در رنگ ها و سایزهای مختلف مناسب جهت مصارف عمومی نظیر عایق کاری ، رنگ‌بندی، کلاف کردن سیم ها و...
(1)
2,700 تومانء
ترموفیت - وارنیش حرارتی آبی سایز 6 یک متری
موجود در انبار
روکش های حرارتی فشار ضعیف در رنگ ها و سایزهای مختلف مناسب جهت مصارف عمومی نظیر عایق کاری ، رنگ‌بندی، کلاف کردن سیم ها و...
8,300 تومانء
ترموفیت - وارنیش حرارتی آبی سایز 1 یک متری
موجود در انبار
روکش های حرارتی فشار ضعیف در رنگ ها و سایزهای مختلف مناسب جهت مصارف عمومی نظیر عایق کاری ، رنگ‌بندی، کلاف کردن سیم ها و...
2,500 تومانء
ترموفیت - وارنیش حرارتی زرد سایز 5 یک متری
موجود در انبار
روکش های حرارتی فشار ضعیف در رنگ ها و سایزهای مختلف مناسب جهت مصارف عمومی نظیر عایق کاری ، رنگ‌بندی، کلاف کردن سیم ها و...
8,000 تومانء